Disclaimer

Artikel 1
De cursist verklaart dat hij/zij op het ogenblik van de start van de opleiding de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

De cursist verklaart in gezonde fysieke en emotionele toestand te verkeren.

Tenzij anders vermeld is voor onze opleidingen minimaal een niveau A2 of een persoonlijke intake nodig.

De cursist verklaart het leiderschap van de lesgever te erkennen en te respecteren en daarover te communiceren indien nodig.

De cursist verklaart het materiaal niet zonder schriftelijke toestemming van Open Mind te gebruiken voor eigen opleidingen of door te geven aan derden. Bij schending wordt de toegang tot het leerplatform gestopt en juridische stappen overwogen.

Open Mind maakt gebruik van beeldregistratie voor diefstalbeveiliging. Deze beelden kunnen verstrekt worden aan politie en justitie.

De door de organisator georganiseerde opleiding is geen medisch advies en vervangt dit evenmin. De gegeven opleidingen hebben een aanvullende en ondersteunende functie en vervangen geenszins een medische, psychologische en/of psychiatrische behandeling.

De cursist verklaart sedert minstens meer dan één jaar geen behandeling te ondergaan bij een psychiater. In het tegenovergestelde geval zal de cursist dit vooraf melden aan de organisator.

Artikel 2
De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade (materieel – moreel). De cursist verklaart de organisator en de lesgevers te ontheffen van elke aansprakelijkheid / vordering tot schadevergoeding (behoudens opzet of bedrog) naar aanleiding van de door hem / haar bijgewoonde opleidingen/lessen;

Artikel 3
Door de aanvaarding van onderhavig document verbindt de cursist zich tot betaling van het inschrijvingsgeld.

Annulering door de cursist:

In geval van annulering meer dan 14 dagen voor de start van de opleiding zijn er geen kosten, reeds betaalde bedragen worden integraal teruggestort. Een nieuwe inschrijving wordt enkel toegelaten maximaal 14 dagen voor de start van de opleiding en mits volledige betaling van de lesgelden.

In geval van annulering 14 dagen voor de start van de opleiding door de cursist zal een vergoeding van 20% van het totale inschrijvingsgeld verschuldigd zijn. Bij annulering na de start van de reeks of opleiding door de cursist of bij niet opdagen zonder verwittiging is terugstorting enkel mogelijk mits medisch attest van definitieve ongeschiktheid en dit enkel voor de “gemiste” dagen.

Geniet de cursist van een combinatievoordeel, dan vervalt dit voordeel als een deel van de combinatie geannuleerd wordt en wordt een mogelijke terugstorting berekend op basis van de prijs van de losse onderdelen.

Annulering door de organisatie:

De organisator behoudt zich het recht toe om de opleiding te annuleren in het geval onvoldoende deelnemers werden bereikt of om deelname te weigeren of stop te zetten in welk geval het inschrijvingsgeld integraal aan de cursist zal worden terugbetaald.

Geniet de cursist een combinatievoordeel en wordt een deel van het pakket geannuleerd door de organisator, dan blijft het totale voordeel bestaan voor onderdelen die doorgaan en wordt de terugstorting berekend op basis van de normale prijs van het geannuleerde deel.

Een abonnementsformule blijft geldig zolang de opleidingen/workshops gegeven worden. Open Mind verbind er zicht toe minstens een jaar op voorhand te verwittigen als een opleiding of workshop in abonnementsformule niet meer zal doorgaan, zodat voldoende tijd is het abonnement op te gebruiken.

Is er minder dan een jaar opnametijd, dan kunnen de overgebleven dagen terugbetaald worden aan abonnementsprijs, a rato van de niet opgenomen dagen.

Bij betaling met de KMO portefeuille:

Bij betaling met de KMO portefeuille, geldt de annuleringsprocedure gehanteerd door de Vlaamse Overheid en de KMOP-norm. Deze overschrijft elke andere regeling.

Weigering van deelname door de organisatie:

Heeft in het verleden een deelnemer het lesmateriaal gekopieerd zonder schriftelijke (mail) toestemming of werkt hij/zij samen met iemand die materiaal gekopieerd heeft, dan wordt de toegang tot verdere opleidingen geweigerd en de toegang tot het leerplatform ontzegd.

De organisator behoudt zich het recht toe naar eigen inschatting deelname te weigeren of stop te zetten in welk geval het inschrijvingsgeld niet betaald hoeft te worden of integraal aan de cursist zal worden terugbetaald. De parameter is het vermoeden van onderliggende ernstige trauma’s, waardoor onderling oefenen in groep niet verantwoord is. Deze trauma’s zijn niet altijd bewust gekend, maar herkenbaar aan de aanwezigheid van traumareactiepatronen: Fight (discussies/verwijten), Flight (uit verbinding gaan), Freeze (niet reageren) of Follow (overmatig advies vragen). Open Mind leidt dit af, in overleg met één van de Open Mind psychologen, uit persoonlijk contact, feedback van cursisten of kijkt hiervoor publicaties van de cursist na op het internet om deze patronen te detecteren, dit voor de veiligheid van de cursist en de groep en om te voorkomen dat het leerproces teveel vertraagd wordt door dringende persoonlijke interventies. Voorafgaand persoonlijk traumawerk is dan aangewezen alvorens deel te kunnen nemen aan de opleiding.

Artikel 4
In het geval de cursist in gebreke blijft om het verschuldigde inschrijvingsgeld te betalen uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 9% op de hoofdsom (vanaf de vervaldag) en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 Euro verschuldigd zijn;

Artikel 5
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent en in het bijzonder het Vredegerecht te Eeklo bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Artikel 6
In het geval de cursist de groep verstoort of het leerproces van anderen teveel afremt, kan Open Mind ten allen tijde het initiatief nemen deze cursist uit de opleiding te verwijderen in het belang van de kwaliteit van het leerproces en de veiligheid van de groep. De niet opgenomen lesgelden worden dan integraal teruggestort, de toegang tot de leergroep stopt. De stopzetting wordt naar de cursist, in respect, grondig gemotiveerd en mogelijks worden betere alternatieven aanbevolen.

Artikel 7
Het inschrijvingsgeld omvat de training ter plaatse. De cursisten dienen zelf op hun manier nota te nemen van het lesmateriaal. Handouts en het leerplatform is een gratis service en aanvulling en kan geen voorwerp zijn van klacht of terugbetaling om welke reden dan ook. Open Mind is niet verplicht dit platform on-line te houden of te onderhouden. De content van dit platform wordt door meerdere mensen genoteerd en kan fouten bevatten. Gebruik is op eigen verantwoordelijkheid. De content kan in pdf vorm gedownload worden enkel voor persoonlijk archivering, niet voor publicatie.

Factuurvoorwaarden

1. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen verkoper/dienstverlener en de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking van één of meer punten, heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven. Ingeval de koper een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, wordt hij door de ondertekening van de bestelbon of leveringsbon of ontvangst zonder protest van de factuur geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

2. In geval van de verkoop van roerende goederen blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper zolang de volledige prijs niet is betaald. Het risico met betrekking tot deze goederen gaat evenwel onmiddellijk vanaf de verzending uit onze lokalen over op de koper.

3. De facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper/dienstverlener.

4. Facturen niet betaald op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een verwijlintrest op gelijk aan 9 % per jaar. Bovendien is bij niet-betaling op de vervaldag, van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 %, met een minimum van 65,00 Euro, dewelke berekend wordt op basis van het factuurbedrag. Wanneer de verkoper/dienstverlener zijn verplichtingen niet zou nakomen, is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

Niet-betaling op de vervaldag van facturen maakt alle facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling en bevrijdt de verkoper/dienstverlener van elke verdere uitvoering van zijn verbintenissen.

5. In geval van koop van roerende goederen heeft de koper heeft het recht zijn bestelling te verbreken of de overeenkomst te annuleren. In dat geval heeft de verkoper het recht een forfaitaire schadevergoeding te vorderen gelijk aan 30 % van het overeengekomen bedrag (onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen), benevens de verplichting van de koper de eventueel reeds geleverde goederen integraal te betalen, en het recht van de verkoper om verdere uitvoering van de verbintenissen op te schorten.

6. Alle overeenkomsten met de verkoper/dienstverlener worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van geschillen met betrekking tot een overeenkomst met de verkoper/dienstverlener of de facturen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent en in het bijzonder het Vredegerecht van het kanton Eeklo bevoegd om daarvan kennis te nemen.